Elevvurdering

Vurdering av elevenes arbeid er et viktig grunnlag for samarbeidet mellom hjem og skole. Foreldre skal ha informasjon om hvilke mål som er satt og hvilke vurderingskriterier som brukes.

Dette er viktig for at foreldre kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse og støtte elevenes læringsarbeid på best mulig måte.

Hva skal vurderes?

Kompetansemålene slik de er formulert i læreplanen, er grunnlaget for vurdering i fagene. Oppnådd kompetanse er det elevene mestrer. Alle elever har krav på å få vite hva egen kompetanse består i.


Hvorfor vurdering?

Vurdering skal fremme læring og utvikling hos elevene og styrke motivasjonen for videre læring. Vurderingen skal dokumentere elevenes kompetanse underveis og til slutt i skoleløpet. Ulike vurderingsformer skal bidra til at elevene får et godt og tilpasset opplæringstilbud.

Elevene skal få vite hvorfor de vurderes, de må vite når de vurderes, hva de skal vurderes i og hvilke vurderingsformer som brukes.


Underveisvurdering

Elevene vurderes underveis for at skolen skal kunne gi tilpasset opplæring og eventuelt forbedre opplæringen i forhold til elevenes behov. Slik vurdering skal motivere eleven til videre innsats og være en hjelp til å korrigere kursen i eget læringsarbeid om nødvendig.

Underveisvurderingen kan gis både med og uten karakter.

 


Sluttvurdering

Sluttvurderingen har til hensikt å dokumentere elevenes kompetanse etter endt opplæring. Sluttvurderingen kommer til uttrykk i standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

 

Søk
select
 
Google Translate
select