Grunnleggende ferdigheter-hva er det?

For at elevene skal ha utbytte av læring, er det noen forutsetninger som er helt avgjørende. I Kunnskapsløftet kalles disse forutsetningene for grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter er:

  • Å kunne uttrykke seg muntlig
  • Å kunne lese
  • Å kunne regne
  • Å kunne uttrykke seg skriftlig
  • Å kunne bruke digitale verktøy

Det skal legges vekt på de grunnleggende ferdighetene i undervisningen, og de er innarbeidet i læreplanene for alle fag.
 

Inn i alle fag
Det skal jobbes med grunnleggende ferdigheter i alle fag. For eksempel skal elevene i matematikk både skriftlig og muntlig kunne beskrive og forklare framgangsmåter for å løse en regneoppgave. Bruk av regneferdigheter kan tas inn i både engelskundervisningen og i samfunnsfag. Digitale verktøy kan brukes i mange fag f.eks. i RLE-faget hvor elevene får nye muligheter for kommunikasjon og dialog om religioner og livssyn.
 

Basiskompetanse
I del II av Kunnskapsløftet, Prinsipper for opplæringa, står det at elevene også skal tilegne seg følgende basiskompetanser:

  • Læringsstrategier
  • Motivasjon
  • Sosial kompetanse

Basiskompetanse er like viktig for læring som de grunnleggende ferdighetene. Læringsstrategier er framgangsmåter som elevene bruker for å organisere sin egen læring. Gode læringsstrategier gjør elevene mer motiverte og øker evnen til å løse vanskelige oppgaver. For å utvikle elevenes sosiale kompetanse skal skolen legge til rette for at elevene får øve seg i ulike former for samhandling og problem- og konflikthåndtering. Opplæringen skal bidra til utvikling av selvinnsikt og identitet, respekt og toleranse.
 

Samarbeid med hjemmet
Både utvikling av gode læringsstrategier, sosial kompetanse og elevens motivasjon er viktige samarbeidsområder mellom hjem og skole. Det bør være tema på foreldremøter og i konferansetimen. Skolen og foreldrene kjenner barna fra ulike sider. At foreldre har en positiv holdning til skolen, har mye å si for barnas motivasjon og læringsutbytte.

 

Søk
select
 
Google Translate
select