Hvor mange timer skal elevene ha i de enkelte fag?

Kunnskapsløftet gir skolen stor frihet til å bestemme over hvordan fag og timer fordeles.

Fag- og timefordeling

  • Timene fordeles på barnetrinn (1-7. trinn) og ungdomstrinn (8.-10. trinn)
  • I fagene norsk/samisk, matematikk og engelsk er timene fordelt på 1.- 4. årstrinn og 5.-7. årstrinn.
  • På 5.-7. årstrinn er det i tillegg avsatt 76 timer til fysisk aktivitet.
  • Elever på 8.-10. trinn skal enten ha fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk eller samisk.
  • Timene regnes i 60 minutter og ikke i 45 minutter
  • Kompetansemål på 2., 4., 7. og 10. trinn er kommet inn istedenfor detaljerte planer for hva elevene skal lære på hvert trinn
  • Skolene kan omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag. Dette krever samtykke fra foreldrene.

Skolene har stor frihet
På barnetrinnet er det 11 fag og på ungdomstrinnet 14. Det er bestemt hvor mange timer hvert fag skal ha i løpet av barnetrinnet og de tre årene på ungdomsskolen. Skolen står fritt til å fordele timene på trinnene. Timene må fordeles slik at elevene totalt får det antall timer de skal ha.

Timene i læreplanen er fastsatt i klokketimer (60 minutter). Skolen og lærere kan organisere lengden av skoletimene som de ønsker. Elevene kan ha et fag over flere dager én periode og bare en halvtime i uka i andre perioder.


Eksempel på timefordeling

Samfunnsfag har 385 timer på barnetrinnet. Fordelt på 7 år blir det 55 timer per år. Skole/skoleeier behøver ikke gi elevene like mange timer hvert år. De kan disponere slik at elevene får for eksempel bare 35 timer samfunnsfag i første klasse. Det innebærer flere timer samfunnsfag senere på barnetrinnet. 


Omdisponering av timer - foreldrene skal samtykke

Skoleeier kan omdisponere inntil 25 prosent av timene for grupper eller enkeltelever. Begrunnelsen for å ta timer til ett fag fra et annet fag må være at dette fører til at eleven/elevene samlet sett vil nå målene sine bedre. Målene i læreplanen skal ikke fravikes.


Omdisponering til beste for den enkelte elev

Det betyr at en elev som har en spesiell interesse for et fag kan få forske og fordype seg i sitt interessefelt hvis man ser at eleven kommer til å nå målene i andre fag. Flytting av timer kan brukes både til styrking og til motivering. Det som er viktig å passe på når det gjelder denne omdisponeringen er at det ”krever samtykke fra den enkelte elev/lærling/foresatte.” Her er det rom for tilpasset opplæring som både elev og foreldre kan være med på å bestemme og ta ansvar for.

 

Søk
select
 
Google Translate
select