Kompetansemål-hva skal barna lære?

Læreplanene i Kunnskapsløftet inneholder kompetansemål som beskriver det elevene skal kunne etter 4., 7. og 10 trinn. Kompetansemålene viser hva som er sentrale kunnskaper og ferdigheter i de ulike fagene.

I alle læreplanene for fag er det fastsatt kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn. I mange fag er det kompetansemål også etter 2. trinn. Målene skal være konkrete og forståelige for elever, lærere og foreldre. Undervisningen skal tilpasses hver enkelt elevs evner og forutsetninger. 

Eksempler på kompetansemål

I norsk etter 2. trinn:

  • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser

I engelsk etter 4. trinn:

  • forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig

I matematikk etter 7. trinn:

  • finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker

I samfunnskunnskap etter 10. trinn:

  • finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og fakta, formulere argument og drøfte spørsmålene

Tema på konferansetimen

I del II av læreplanen står det at :”hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevenes faglige utvikling i forhold til målene og hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse. Videre skal hjemmet ha informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp og hvilke arbeidsmåter og vurderingsformer som brukes.”

Foreldre skal være med på å vurdere hvordan vårt barn ut fra sine evner og forutsetninger kan nå kompetansemålene. På konferansetimen kan man ta utgangspunkt i kompetansemålene og drøfte med læreren hvordan foreldre kan bidra til at eleven når målene.

 

Søk
select
 
Google Translate
select