Om FAU arbeid

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Valgordninger

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av klassekontakter og representanter til FAU. I denne forbindelse er det viktig at alle foreldre er godt informert om tillitsvalgtes oppgaver og at det legges vekt på kontinuitet i arbeidsutvalget. Retningslinjer for valgordningen bør være skriftlige og inngå i vedtektene for FAU.
FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Aktuelle oppgaver for FAU 

        • FAU bør jobbe for et trygt og sikkert læringsmiljø.
          Trivsel er viktig i barns læring. 
        • FAU kan involvere seg i vurdering i skolen 
        • FAU kan jobbe for et mobbefritt skolemiljø 
        • FAU kan jobbe for å betre sosiale tiltak for elevene 
        • FAU kan holde kurs for foreldrekontakter 
        • FAU kan holde samlinger for foreldre og lærere 
        • FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatte
 
FAU bør samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte. FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet.
 
FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.
Søk
select
 
Google Translate
select