Om SU

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget." (Barnehageloven, kap. 2, § 4)
 
SU kan uttale seg om følgende: 
        • Forslag til budsjett 
        • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen 
        • Plan for hjem-skole-samarbeid 
        • Skolevurdering 
        • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene 
        • Skolens informasjonsvirksomhet 
        • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket 
        • Fritidsaktiviteter 
        • Skoleskyss 
        • Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres 
        • Ordensreglementet
Søk
select
 
Google Translate
select