Samarbeid mellom hjem og skole

Samarbeidet mellom hjem og skole står sentralt i Kunnskapsløftet

Skolen skal legge til rette opplæringen slik at alle elever kan oppleve gleden ved å mestre og å nå sine mål. Samarbeidet med hjemmet er ett av virkemidlene for å oppnå dette.

Prinsipper for opplæringen
Del II av Kunnskapsløftet kalles Prinsipper for opplæringen. Der står det at samarbeidet med hjemmet er et viktig virkemiddel for å nå målene i Kunnskapsløftet. Det er skolen som skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet, men foreldre og skole har et gjensidig ansvar for å følge opp.

I Prinsipper for opplæringen er det er et eget avsnitt om samarbeid med hjemmet. Her understrekes det hvor stor betydning foreldrene har for elevenes motivasjon og læringsutbytte. Det står at foreldrene skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid, faglig og sosialt. Hjemmet skal få informasjon om hvordan foreldre kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse. Det står videre at foreldrene skal kunne delta i reelle drøftinger om utviklingen av skolen.
 

Foreldre må stille spørsmål
Det er viktig at foreldre er klar over disse formuleringene og følger opp i samarbeidet med skolen. Dette må bli mer enn fine ord! Sammen må hjem og skole legge en plan for hvordan foreldrene kan støtte opp om elevenes læring og utvikling og bidra i læringsarbeidet. FUG oppfordrer foreldre til å ta opp disse temaene på foreldremøter og i foreldresamtaler.
 

Kunnskapsløftet forplikter
Del II i Kunnskapsløftet omhandler også andre viktige prinsipper for opplæringen, for eksempel tilpasset opplæring, læringsstrategier og motivasjon for læring, utvikling av sosial og kulturell kompetanse, elevmedvirkning og lærernes kompetanse og rolle.

Læringsplakaten med 11 punkter som skolen er forpliktet på, er også en del av Prinsipper for opplæringen. Punkt 10 lyder: Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen.

 

Søk
select
 
Google Translate
select