Tilpasset opplæring for alle elever

Kunnskapsløftet legger til grunn at undervisningen skal tilpasses den enkelte elevs forutsetninger og nivå. Fordi elevene er ulike, må de få ulike utfordringer.

Alle elever skal få oppgaver som gir dem mulighet for læring, mestring og utvikling. Ved å variere arbeidsmåter, la elever arbeide individuelt og i grupper og ha et øye for den enkelte elev kan læreren tilpasse undervisningen til den enkelte.

Tilpasset opplæring en rettighet

Tilpasset opplæring er ikke noe nytt i norsk skole, men vektlegges sterkere enn noen gang i Kunnskapsløftet. Prinsippet om tilpasset opplæring er nedfelt både i Opplæringsloven og i læreplanverket

  • I Opplæringsloven står det i § 1-3 ”Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.”
  • I Generell del av læreplanverket under avsnittet ”Tilpasset opplæring” står det blant annet at ”Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse.”
  • I del II av læreplanverket Prinsipper for opplæringen står det i Læringsplakaten: ”Skolen og lærebedriften skal fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter”.

Tilpasset opplæring er ikke det samme som spesialundervisning. Spesialundervisning gis til de elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Tilpasset opplæring skal gis til alle.

Foreldrene må bidra
I konferansetimen/utviklingssamtalen kan foreldre sørge for at læreren får utfyllende informasjon om barnas ønsker, forutsetninger og behov. Læreren og foreldrene kan sammen sette mål for eleven og forplikte seg til å følge opp.

Søk
select
 
Google Translate
select