Eidsvoll kommunale foreldreutvalg
Gå til Eidsvoll kommune
 
 
 
E-post til EKFU: Klikk her

Vedtektene

VEDTEKTER FOR
EIDSVOLL KOMMUNALE FORELDREUTVALG

1. NAVN OG FORMÅL
Utvalgets navn er Eidsvoll Kommunale Foreldreutvalg (EKFU).

EKFU er et samlende og koordinerende organ for samtlige foreldre i barnehager og grunnskoler i Eidsvoll kommune. EKFU skal sammen med skolenes og barnehagenes FAU arbeide til beste for barnehage- og grunnskolesektoren i Eidsvoll, sett fra foreldrenes ståsted.
EKFU skal arbeide for å påvirke kommunens administrative og politiske ledelse, og for å styrke foreldrenes egne muligheter til drive sitt arbeid på̊ den enkelte skole og barnehage.

Utvalget er uavhengig av politiske partier og andre organisasjoner.

2. ORGANISASJON
E
KFU består av 2 (to) representanter fra hver skole og barnehage i Eidsvoll kommune. Representantene velges i FAU. Representantene velges for ett/to år av gangen.
Styremedlemmer opptar ikke plass i EKFU.
EKFU ledes av et styre på̊ 6 personer, med følgende funksjoner: Leder, nestleder, sekretær, 3 styremedlemmer.

3. ÅRSMØTE
Årsmøtet er høyeste myndighet i EKFU.

Ordinært årsmøte holdes i februar måned. Saker til behandling skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling skal skje senest 4 uker før årsmøtet. Saker til behandling på̊ årsmøtet sendes ut senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet består av EKFUs vanlige medlemmer. Det oppfordres til at begge representanter fra alle FAU stiller på møter.  Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall lovlig innkalte representanter som er til stede.
Fra årsmøtet føres protokoll, som sendes alle FAU, samt kommunens administrasjon.  (Virksomhetsleder barnehage og Virksomhetsleder Skole)

4. ÅRSMØTETS AGENDA
Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Konstituering, med valg av møteleder, referent og 2 til å å signere protokoll
2. Styrets årsberetning
3. Innkomne saker
4. Valg

5. VALG
Følgende funksjoner velges av årsmøtet:
1. Leder (2 år)

2. 5 styremedlemmer:
3. Valgkomite, 2 personer 1 og 2 år.

Medlemmene i styret velges for 1 eller 2 år, slik fordelt at maksimum to styremedlemmer er på̊ valg ved hvert årsmøte. Styret konstituerer seg selv. Det skal være minst en representant fra barnehagene og det etterstrebes geografisk spredning.

Leder (2 år)
Nestleder (2 år)
Sekretær (1 år)
Styremedlem (2 år)

Styremedlem (2 år)
Styremedlem (1år)

Valg skjer åpent, med mindre minst en årsmøterepresentant krever skriftlig votering. Ved valg gjelder alminnelig flertall blant de stemmeberettigede til stede på̊ årsmøtet.

 

6. TAUSHETSPLIKT
Representanter for EKFU er automatisk underlagt taushetsplikten. EKFU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret sammenkaller til ekstraordinært årsmøte når dette anses påkrevd, eller når minst 1/3 av EKFUs medlemmer krever dette. Kravet skal framsettes skriftlig, med angivelse av hva som kreves behandlet av ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen 6 uker etter at slikt krav er fremmet. Det skal i tillegg til konstituering kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

Innkalling og avvikling for øvrig gjennomføres som for ordinært årsmøte.

8. VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtektene gjøres av årsmøtet.

9. GYLDIGHET
Disse vedtekter er gyldige etter vedtak på interimstyremøte11.01.2016, og endringer på̊ årsmøtet  17. februar 2016.Søk
select
 
Google Translate
select