Vilberg skole

Vedtekter

Vedtakter for foreldrerådet og FAU ved Vilberg barneskole

Vedtatt på årsmøte 20.04.2015

§ 1 – Navn og sete

Utvalgets navn er FAU Vilberg barneskole (Foreldrerådets arbeidsutvalg), og er stiftet som en forening. FAU Vilberg barneskole holder til i Eidsvoll kommune.

§ 2 – Foreldrerådet

Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Hvert medlem har en stemme, uavhengig av antall barn ved Vilberg skole. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Alle som er medlemmer er valgbare til tillitsverv i Foreldrerådet.

Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

§ 3 – Årsmøtet

Foreldrerådets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år etter regnskapsårets slutt 31 mars, og etter at påtroppende førsteklasse har valgt foreldrerepresentant til FAU, men senest før skoleslutt i juni.

Årsmøtet innkalles av FAU med minst tre ukers varsel skriftlig til foreldrene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til FAU senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i FAU. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført skal det innkalles til nytt årsmøte uten krav om minimumsdeltagelse.

Årsmøtet ledes av valgt møteleder.

§ 4 – Årsmøtets oppgaver

1.     Godkjenne de stemmeberettige

2.     Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.     Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4.     Behandle FAUs årsmelding

5.     Behandle FAUs regnskap i revidert stand

6.     Behandle innkomne forslag og saker

§ 5 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i Foreldrerådet innkalles av FAU med minst 14 dagers varsel etter:

1.     Vedtak på årsmøtet i Foreldrerådet - eller

2.     Vedtak i FAU - eller

3.     Skriftlig krav fra minst 1/6 av medlemmene i Foreldrerådet

Ekstraordinært årsmøte i Foreldrerådet skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av møtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene samtidig med at innkallingen sendes ut.

§ 6 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidstutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

§ 7 - Valg og konstituering

Senest en uke før årsmøtet i foreldrerådet gjennomføres foreldremøte i alle årstrinn. På foreldremøtene velges:

a)    En foreldrerepresentant til FAU

b)    En foreldrekontakt som er første vara for FAU-representanten

c)     En foreldrekontakt som er andre vara for FAU-representanten

d)    En varaforeldrekontakt som også er tredje vara for FAU-representanten

På første årstrinn velges foreldrerepresentant til FAU for ett år. På andre, fjerde og sjette årstrinn velges foreldrerepresentant til FAU for to år. På tredje, femte og sjuende årstrinn velges foreldrerepresentant til FAU dersom representanten valgt foregående år har fratrådt. På disse årstrinnene gjelder valgene for ett år.

Foreldrekontakter og varaforeldrekontakt velges for ett år.

FAU skal avholde konstituerende møte snarest mulig etter årsmøtet i foreldrerådet. På konstituerende møte skal det blant FAUs medlemmer velges:

a)    leder

b)    nestleder

c)    sekretær

d)    kasserer

e)    revisor

På konstituerende møte skal det blant Foreldrerådets medlemmer velges

f)     en representant til samarbeidsutvalget (SU)

g)    personlig vararepresentanter til SU for FAUs leder og de øvrige medlemmer

 

§ 8 – Møter og oppgaver for FAU

FAU har møte ved behov (i forkant av arrangementer) eller når minst tre medlemmer krever det. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

FAUs oppgaver er som følger:

  • Bidra aktivt til et godt læringsmiljø, håndtering og forebygging av mobbing og oppfølging av § 9a i opplæringsloven (''Elevenes arbeidsmiljølov'')
  • Samarbeide med elevråd om aktuelle saker av felles interesse
  • Påse at Foreldrerådets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de lovpålagte oppgaver og de vedtak som er fattet på årsmøtet. FAU skal videre påse en tilfredstillende organisering av regnskapsfunksjonen og ha en forsvarlig økonomistyring
  • Forberede og drøfte saker som skal opp i Samarbeidsutvalget (SU)
  • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse

§ 9 – Økonomi

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. Regnskap legges fram på årsmøtet.

Foreningen er en egen juridisk person med begrenset gjeldsansvar.

Foreningen Vilberg skole FAU er registrert i Brønnøysundregistrene som en forening og har organisasjonsnummer er 914 626 684.

Styret har ansvaret for at økonomien er ryddig, og kasserer må påse at fordringer blir betalt innen forfall.

§ 10 – Foreldrekontakter

Foreldrekontaktene er bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og de er sammen med foreldrerepresentantene til FAU kontaktleddet mellom foreldrene på årstrinnet og FAU

Foreldrekontaktene skal:

a)    Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren

b)    Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen

c)    Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole

d)    Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder hele gruppen

e)    Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser

f)     Bistå FAU med å medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø, herunder arrangere sosiale tilstelninger

§ 11 - Endringer av vedtektene

Vedtektene gjennomgås en gang i året på ordinærs årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte. Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU. Endringene tas opp og vedtas/vedtas ikke på møte i foreldrerådet, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 12 – Oppløsning

Ved en oppløsning skal foredrerådet ta stilling til hva som skjer med FAUs gjenstående midler.

 

Søk
select
 
Google Translate
select